Call us toll free:
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

Mitä partio on?

Partio on maailman suurin nuorisoliike, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioiden. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Partio harrastuksena tarjoaa seikkailuja maalla, merellä ja ilmassa, niin omien tuttujen partiokavereiden kuin ihan uusien ystävienkin kanssa.

Partio tarjoaa lasten ja nuorten lisäksi mahdollisuuksia myös aikuisille. Partion piirissä aikuiset pääsevät muun muassa retkeilemään, tutustumaan uusiin ystäviin, kouluttautumaan ja ylittämään itsensä. Mukaan voi tulla taustasta riippumatta - ei ole väliä, oletko pitkän linjan partiolainen vai kiinnostunut kokeilemaan uutta harrastusta. Toivotamme myös pienten partiolaisten vanhemmat lämpimästi tervetulleiksi mukaan toimintaan! Luotsitytöissä tarjoamme aikuisille suunnattua ja suunniteltua ohjelmaa osallistujien kiinnostuksen kohteiden ja osallistumismahdollisuuksien mukaan. Kiinnostuitko? Kysy rohkeasti lisää aikuisluotsiltamme Eevalta (eeva.helle(a)iki.fi)!

Miten partiossa toimitaan?

Lippukunta

Partion paikallisyhdistys on lippukunta, joka usein on rekisteröitynyt yhdistys. Lippukunnan sisällä partiolaiset toimivat pienemmissä ryhmissä: ikäkautensa mukaan laumassa, joukkueessa tai vartiossa. Ryhmässä kasvaa vastuuseen ja oppii, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Pienryhmässä muodostuu myös hyvä yhteishenki, ja lapset ja nuoret saavat tukea vertaisistaan. 

 

Maailmanlaajuinen partioliike

Partioliike on kansainvälinen: partiolaisia on miltei kaikissa maailman maissa. Yhteensä meitä on lähes 38 miljoonaa, Suomessa n. 60 000. Lippukuntamme partiopiiri on Pääkaupunkiseudun partiolaiset ry, johon kuuluvissa lippukunnissa toimii yhteensä noin 11 000 partiolaista. Lippukunnan ohella sekä piiri että keskusjärjestö Suomen Partiolaiset ry järjestävät partiotapahtumia, joihin lippukuntamme partiolaiset voivat osallistua jäsenmaksun maksettuaan.

 

Partiotoiminta

Partiotoiminnan tarkoituksena on tukea ihmisen kasvua ottaen huomioon ihmisen kehitysvaiheet ja yksilölliset ominaispiirteet. Partiokasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ja nuori oppii toimimaan aktiivisesti ja vastuuntuntoisesti suhteessa omaan itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. 

Partiolupaus on yhteistä kaikille maailman partiolaisille. Se ei ole vala vaan lupaus, joka velvoittaa meitä pyrkimään joka päivä kohti partioihanteita, parhaan kykymme mukaan. Partiossa uskotaan ihmisen henkilökohtaiseen kehitykseen. Kehitystä tukevat seuraavat periaatteet: toisten hyväksyminen, uuden oppiminen, maailmankatsomuksen avartuminen ja usko korkeampaan. 

Partiotoiminta on vapaaehtoista yhdistystoimintaa. Se on lasten ja nuorten toimintaa, jossa tarvitaan eri-ikäisiä aikuisia ohjaamaan ja tukemaan lasten ja nuorten kasvua. Toiminta on avointa kaikille ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta.

Lyhyesti sanottuna partio on...

Kavereita

  • Ystäviä ja yhdessäoloa
  • 65 000 partiokaveria Suomessa
  • 45 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa

 

Yhdessä tekemistä

  • Seikkailuja ja elämyksiä maalla, metsässä, merellä ja ilmassa
  • Tavoitteellista toimintaa omassa ikäryhmässä ja tekemällä oppimista
  • Johtamistaitoja ja vastuun ottamista turvallisessa ympäristössä ikätasolle sopivissa määrin
  • Viikoittaisia kokoontumisia, viikonloppuretkiä ja pidempiä leirejä kotimaassa ja ulkomailla

 

Kaikille avointa

  • Toimintaa kieleen, uskontoon ja muuhun taustaan katsomatta
  • Edullinen harrastus
  • Toimintaa myös erityistä tukea tarvitseville

 

Vapaaehtoistoimintaa

  • Aikuisille monipuolisia mahdollisuuksia ja omaa toimintaa
  • Tarjoamme koulutusta, aiempaa kokemusta ei tarvita
  • Samanhenkisiä kavereita